Latest news

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padome izsludina atklātu konkursu uz valdes locekļa amatu

Latviešu

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padome izsludina konkursu

uz valdes locekļa amatu

 

Pieteikšanās: SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" padome izsludina atklātu konkursu uz valdes locekļa amatu uz korporatīvās pārvaldības, finanšu, personāla un risku vadības jomu.

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”  ir VAS "Latvijas dzelzceļš" meitas uzņēmums, kas nodrošina dzelzceļa ritošā sastāva remontu, modernizāciju, apkopi un ekipēšanu, maģistrālo kravas un manevru lokomotīvju nomu, kā arī nodarbojas ar degvielas uzglabāšanu un tās realizāciju dzelzceļa pārvadātājiem un citiem klientiem, tostarp, nodrošina nesagraujošās kontroles laboratorijas pakalpojumus.

Uzņēmuma stratēģiskais mērķis ir sniegt ekonomiski efektīvus dzelzceļa ritošā sastāva remonta un apkopes pakalpojumus, veicinot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras efektīvu izmantošanu. Vairāk informācijas mājaslapā: https://rss.ldz.lv.

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās un atbilstības prasības:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (inženierzinātņu, ekonomikas, uzņēmējdarbības, vadības zinātņu, tiesību zinātņu, finanšu vai citā pielīdzināmā jomā); 

 • profesionālā pieredze pēdējo desmit gadu laikā atbilst vismaz vienam no apakšpunktiem:

  • vismaz trīs gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā attiecīgās kapitālsabiedrības darbības jomā;

  • vismaz trīs gadu pieredze kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa amatā, vai tam līdzvērtīgā vadošā amatā.

   Par līdzvērtīgiem vadošiem amatiem ir uzskatāmi amati: kapitālsabiedrības augstākās vadības komandas amati, kas ir tieši pakļauti kapitālsabiedrības vadītājam vai vidējā līmeņa vadītāju amati, kas ir atbildīgi par lielām struktūrvienībām, kā arī augstākā vai vidējā līmeņa vadītāju amati valsts vai pašvaldību institūcijās;

 • valsts valodas prasmes C līmeņa 1. pakāpē, angļu valodas zināšanas, vismaz B2 līmenis (zināšanu līmeni nosakot atbilstoši "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei - Pašnovērtējuma tabula", pieejama: https://europass.lv/valodu-pase/veidlapas/ ) un krievu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;

 • nevainojama reputācija (tas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo);

 • atbilstība ”Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31.panta ceturtās daļas prasībām;

 • valdes locekļa amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss, noteiktie ierobežojumi un atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”” prasībām.

   

Valdes locekļa amata kandidātiem vērtējamās zināšanas, kompetences un profesionālā pieredze:

 • zināšanas un izpratne par SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” komercdarbības jomu; kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, regulējošajiem normatīviem aktiem;

 • izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem;

 • pieredze iekšējā audita un risku vadības jautājumos;

 • pierādāma iepriekšēja pieredze kapitālsabiedrības pārmaiņu vadībā;

 • pieredze organizācijas finanšu vadībā;

 • pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli;

 • attīstītas lēmuma pieņemšanas prasmes un spēja uzņemties atbildību;

 • attīstītas stratēģiskā redzējuma un pārmaiņu vadības kompetences;

 • komandas vadības, motivēšanas un attīstīšanas prasmes;

 • spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2022.gada 9.janvārim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi “Pieteikums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amatam”, parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: vlrss@ldz.lv vai pašrocīgi parakstot un nosūtot pa pastu SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”  uz adresi Turgeņeva iela 21, Rīgā, LV-1050.

 

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus (lūgums CV un motivētajā pieteikumā norādīt atbilstību (pieredzi) visām augstāk minētajām prasībām):

 

 1. Dzīves gājuma un darba pieredzes (pievienota CV forma) aprakstu, kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija.
 2. Motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību un atbilstību SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amatam).
 3. Valdes locekļa/-les amata kandidāta  apliecinājums (pievienota apliecinājuma forma).
 4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju/-as.

Kandidātu atlase notiks trīs kārtās. Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu infekcijas izplatības ierobežojumiem intervijas notiks attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām klātienē kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija.

Kandidātiem, kuri tiks izvirzīti trešajai atlases kārtai, nominācijas komisija lūgs piecu dienu laikā iesniegt redzējumu par valsts SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai prezentācijas formā (līdz 15 minūtēm).

 

Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Valdes locekļa mēneša atlīdzība (bruto): no 5781,00 EUR.

Informējam, ka SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai piesaistīta personāla atlases kompānija – SIA  “Eiro Personāls”. Tālrunis uzziņām par konkursu: +371 26435889, Evita Mackeviča, evita@eiropersonals.lv.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”, reģistrācijas Nr.40003493932,  un  SIA "LDZ ritošā sastāva serviss", reģistrācijas Nr.40003788351.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu eiropersonals@eiropersonals.lv un vlrss@ldz.lv.

 

 

Kandidata_apliecinajums.docx docx 17kb
CV RSS.docx docx 45kb