Latest news

Nominācijas komisijas informācija par SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem

Latviešu

Atklāts konkurss uz vakanto  SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (LDZ RSS) valdes locekļa korporatīvās pārvaldības un komercdarbības jomā amatu tika organizēts, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā un Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumos Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.20) noteikto kārtību, izsludināts 2023.gada 13.februārī, publicējot sludinājumu “Latvijas dzelzceļš” koncerna tīmekļvietnē, sociālajos tīklos, Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē, SIA “Eiro Personāls” tīmekļvietnē, Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas centra tīmekļvietnē, ar pieteikšanās termiņu līdz 2023.gada 6. martam.

Atklāto konkursu uz LDZ RSS valdes locekļa amatu organizēja ar SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” 09.12.2022. padomes lēmumu Nr. PA-24/6-2022 “Par kandidātu atlases procesu SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amatam” (ar grozījumiem, apstiprinātiem ar 07.02.2023. padomes lēmumu Nr.PA-5/4-2023, 21.02.2023. padomes lēmumu Nr.PA- 7/1-2023, 27.03.2023. padomes lēmumu Nr.PA- 11/1-2023) izveidotā nominācijas komisija (komisija) šādā sastāvā:  Rinalds Pļavnieks - komisijas vadītājs, VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” akcionāra pārstāvis; Guntis Stafeckis - komisijas loceklis, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomes priekšsēdētājs; Baiba Beatrise Sleže - komisijas locekle, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomes locekle; Lolita  Smiltniece - komisijas locekle, VAS “Latvijas dzelzceļš” personāla direktore; Dace Helmane - komisijas locekle, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta valdes locekle; Dagnija Zepa - komisijas locekle, Valsts Kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante; Savelijs Semjonovs - novērotājs ar padomdevēja tiesībām, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētājs.

Potenciālo kandidātu iesniegtās informācijas izvērtēšanai un uzrunāšanai, padziļinātai kompetenču novērtēšanai, kā arī konsultatīvajam atbalstam tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”  (turpmāk arī - atlases konsultants).

Kopumā uz vakanto LDZ RSS valdes locekļa amata vietu pieteikumus iesniedza 21 (divdesmit viens) kandidāts. Kandidāti tika vērtēti 3 (trīs) kārtās saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas tika noteikti, pamatojoties uz nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu.

Konkursa 1. kārtā atlases konsultanti veica valdes locekļa amata kandidātu iesniegto dokumentu analīzi (izglītība, darba un profesionālā pieredze, svešvalodu prasmju pašvērtējums, īpašie nosacījumi) un  reputācijas pārbaudi, lai pārbaudītu un izvērtētu kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām.

Konkursa 2. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju un kandidātu prezentācijas par redzējumu saistībā ar SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” stratēģisko attīstību darbības jomā un nākotnes izaicinājumiem.

Konkursa 3. kārtā atlases konsultanti veica padziļinātu  kandidātu vadības  kompetenču - stratēģiskā redzējuma, darbinieku motivēšanas un attīstīšanas, lēmumu pieņemšanas un atbildības, pārmaiņu vadības - novērtēšanu, izmantojot kompetenču intervijas metodi un novērtēšanu ar amata atbilstības testu Profiles XT.

Nominācijas komisija pēc atlases konsultantu izvērtējuma saņemšanas sniedza savu viedokli par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un konkursa trešajai kārtai izvirzīja 4 (četrus) kandidātus.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 36. punktam, apkopojot konkursa 3 (trīs) kārtu kandidātu rezultātus un padziļinātos kandidātu vērtējumus, pieņēma lēmumu virzīt 1 (vienu) kandidāti, kura ieguvusi augstāko punktu skaitu no punktu kopsummas rezultāta,  izvērtēšanai SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” padomē.

Komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem.