Latest news

Nominācijas komisijas informācija par SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem

Latviešu

Atklāts konkurss uz vakanto  SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (LDZ RSS) valdes locekļa korporatīvās pārvaldības, finanšu, personāla un risku vadības jomā amatu tika izsludināts 2021. gada 17. novembrī, publicējot sludinājumu “Latvijas dzelzceļš” koncerna tīmekļvietnē, sociālajos tīklos, Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē, SIA “Eiro Personāls” tīmekļvietnē, Pārresoru koordinācijas centra tīmekļvietnē, ar pieteikšanās termiņu līdz 2021.gada 6. decembrim, kas pagarināts 2021. gada 7.decembrī līdz 2022.gada 9. janvārim.

Atklāto konkursu uz LDZ RSS valdes locekļa amatu organizēja ar  2021.gada 9.septembra SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomes lēmumu Nr. PA-1.6./13-2021 (ar grozījumiem 2022.gada 14.janvāra SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomes lēmumā Nr. PA 1/1-2022) izveidotā nominācijas komisija (komisija) šādā sastāvā: Māris Kleinbergs - komisijas priekšsēdētājs – VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” akcionāra pārstāvis; Guntis Stafeckis - komisijas loceklis- SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomes priekšsēdētājs; Baiba Beatrise Sleže - komisijas locekle- SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomes locekle; Līga Meņģelsone - neatkarīgā eksperte - Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore.

Potenciālo kandidātu iesniegtās informācijas izvērtēšanai un uzrunāšanai, padziļinātai kompetenču novērtēšanai, kā arī konsultatīvajam atbalstam tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”  (turpmāk arī –atlases konsultants).

Kopumā uz vakanto LDZ RSS valdes locekļa amata vietu pieteikumus iesniedza 29 (divdesmit deviņi) kandidāti. Kandidāti tika vērtēti 3 (trīs) kārtās saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas tika noteikti, pamatojoties uz nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu.

Konkursa 1. kārtā atlases konsultanti veica valdes locekļa amata kandidātu iesniegto dokumentu analīzi (izglītība, darba un profesionālā pieredze, svešvalodu prasmju pašvērtējums, īpašie nosacījumi) un  reputācijas pārbaudi, lai pārbaudītu un izvērtētu kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām.

Konkursa 2. kārtā atlases konsultanti veica padziļinātu  kandidātu vadības  kompetenču - stratēģiskā redzējuma, darbinieku motivēšanas un attīstīšanas, lēmumu pieņemšanas un atbildības, pārmaiņu vadības- novērtēšanu, izmantojot kompetenču intervijas metodi un novērtēšanu ar amata atbilstības testu Profiles XT.

Nominācijas komisija pēc atlases konsultantu izvērtējuma saņemšanas sniedza savu viedokli par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un konkursa trešajai kārtai izvirzīja 4 (četrus) kandidātus.

Konkursa 3. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju un kandidātu prezentācijas par redzējumu saistībā ar SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” stratēģisko attīstību darbības jomā un nākotnes izaicinājumiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 36. punktam, apkopojot konkursa 3 (trīs) kārtu kandidātu rezultātus un padziļinātos kandidātu vērtējumus, pieņēma lēmumu virzīt 1 (vienu) kandidāti, kura ieguvusi augstāko punktu skaitu no punktu kopsummas rezultāta,  izvērtēšanai SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” padomē.

Komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem.