Latest news

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina atklātu konkursu uz vakantiem valdes locekļa/-les amatiem

Latviešu

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina atklātu konkursu uz vakantiem valdes locekļa/-les amatiem -  finanšu vadības, ražošanas atbalsta, iepirkumu un sankciju pārvaldības jomā un komercdarbības attīstības, starptautiskās sadarbības, risku un kvalitātes pārvaldības jomā. 

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”  ir VAS "Latvijas dzelzceļš" meitas uzņēmums, kas nodrošina dzelzceļa ritošā sastāva remontu, modernizāciju, apkopi un ekipēšanu, maģistrālo kravas un manevru lokomotīvju nomu, kā arī nodarbojas ar degvielas uzglabāšanu un tās realizāciju dzelzceļa pārvadātājiem un citiem klientiem, nodrošina nesagraujošās kontroles laboratorijas pakalpojumus.

Uzņēmuma stratēģiskais mērķis ir sniegt ekonomiski efektīvus dzelzceļa ritošā sastāva remonta un apkopes pakalpojumus, veicinot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras efektīvu izmantošanu.

Vairāk informācijas mājaslapā: https://rss.ldz.lv .

Valdes locekļu amata kandidātiem/-ēm nepieciešamās zināšanas, pieredze un kompetences:

Finanšu vadības, ražošanas atbalsta, iepirkumu un sankciju pārvaldības jomā

Obligātās prasības:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • atbilstība un piekrišana ievērot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumus un novērst citas iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
 • piekrišana valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem;
 • valsts valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (C1 līmenī) un angļu valodas zināšanas atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei ne zemākas par B2 līmeni;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (finansēs, ekonomikā, vadībzinībās vai citā pielīdzināmā jomā), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus;
 • nevainojama reputācija;
 • darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā, kas atbilst šādām prasībām: vismaz triju gadu pieredze valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstākā līmeņa vai lielas patstāvīgas struktūrvienības vadītāja amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei) vai pašvaldības institūcijā vadošā amatā (iestādes vadītājs vai tā vietnieks, vai struktūrvienības vadītājs, kas tieši pakļauts iestādes vadītājam), kas nodrošina valdes locekļa amata uzdevumu izpildei nepieciešamās kompetences un zināšanas finanšu vadības jomā.

Vēlamās prasības darba pieredzei, izpratnei un zināšanām pēdējo 10 gadu laikā:

 • iepriekšēja pieredze pārmaiņu procesu vadīšanā, kas saistīti ar vidēju vai lielu uzņēmumu struktūru, procesu, darba organizācijas un/vai cilvēkresursu izmaiņām;
 • komandas vadības pieredze vidējā vai lielā uzņēmumā, vai vairāku līmeņu struktūras komandas vadības pieredze;
 • pieredze finanšu jomā (t.sk. par finanšu vadību, par grāmatvedības uzskaiti un naudas plūsmas pārvaldību, par budžeta izstrādes un plānošanas procesa organizēšanu, par komercdarbības ekonomiku, par starptautiskiem tiesību aktiem taksonomijas un ilgtspējīga finansējuma jomā);
 • pieredze kapitālsabiedrības darbības stratēģijas izstrādē un īstenošanā, pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā, kā arī  izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
 • vēlamas zināšanas un izpratne ražošanas atbalsta jomā(t.sk. nekustamā īpašuma pārvaldība un apsaimniekošana, energoefektivitāte un vides jautājumiem);
 • vēlamas zināšanas un izpratne iepirkumu procesu un sankciju vadības jomā;
 • vēlamas zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un korporatīvo pārvaldību;
 • zināšanas un izpratne par SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” komercdarbības jomu, iepriekšējā darba pieredze šajos jautājumos tiks uzskatīta par priekšrocību.

Kompetences:

 • komandas vadīšana;
 • stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 • lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence);
 • orientācija uz attīstību.

Komercdarbības attīstības, starptautiskās sadarbības, risku un kvalitātes pārvaldības jomā

Obligātās prasības:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • atbilstība un piekrišana ievērot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumus un novērst citas iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
 • piekrišana valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem;
 • valsts valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (C1 līmenī) un angļu valodas zināšanas atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei ne zemākas par B2 līmeni;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnēs, inženierzinātnēs vai citā pielīdzināmā jomā), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus;
 • nevainojama reputācija;
 • darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā, kas atbilst šādām prasībām: vismaz triju gadu pieredze valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstākā līmeņa vai lielas patstāvīgas struktūrvienības vadītāja amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei) vai pašvaldības institūcijā vadošā amatā (iestādes vadītājs vai tā vietnieks, vai struktūrvienības vadītājs, kas tieši pakļauts iestādes vadītājam), kas nodrošina valdes locekļa amata uzdevumu izpildei nepieciešamās kompetences un zināšanas komercdarbības attīstības jomā.

Vēlamās prasības darba pieredzei, izpratnei un zināšanām pēdējo 10 gadu laikā:

 • iepriekšēja pieredze pārmaiņu procesu vadīšanā, kas saistīti ar vidēju vai lielu uzņēmumu struktūru, procesu, darba organizācijas un/vai cilvēkresursu izmaiņām;
 • pieredze komercdarbības attīstības un starptautiskās sadarbības jomā (t.sk. uzņēmuma stratēģijas izstrāde un ieviešanā, inovāciju attīstību un digitalizācijas transformācijas izstrāde);
 • vēlama izpratne un zināšanas par iekšējās kontroles, risku un kvalitātes (t.sk. risku pārvaldība, kvalitātes vadība) vadības jautājumiem vidējā vai lielā uzņēmumā ar sarežģītu struktūru un procesiem;
 • pieredze ražošanas un tehniskās attīstības jomā;
 • pieredze kapitālsabiedrības darbības stratēģijas izstrādē un īstenošanā, pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā, kā arī  izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
 • vēlamas zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un korporatīvo pārvaldību;
 • zināšanas un izpratne par SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” komercdarbības jomu, iepriekšējā darba pieredze šajos jautājumos tiks uzskatīta par priekšrocību.

Kompetences:

 • stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • orientācija uz attīstību (būtiskā kompetence).

Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši  Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Mēneša atlīdzība (bruto): 7785.00 EUR.

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa atlases un novērtēšanas process sastāvēs no 3 (trīs) kārtām, un to īstenos  atlases konkursa nominācijas komisija un personāla atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search”.

Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā piecu dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju ar nominācijas komisijas noteikto tēmu (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā 15 minūtes).

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2024.gada 10 aprīlim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi: “Pieteikums SIA  “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa finanšu vadības, ražošanas atbalsta, iepirkumu un sankciju pārvaldības jomas amatam” vai “Pieteikums SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa komercdarbības attīstības, starptautiskās sadarbības, risku un kvalitātes pārvaldības jomas amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: vlrss@ldz.lv.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 • motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību), apjoms 1 lpp.;
 • Curriculum Vitae (CV) (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību);
 • valdes locekļa amata kandidāta atbilstības apliecinājums (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājumu formu: Apliecinājums);
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijas. Ja ārzemēs iegūta izglītība, tad izziņa no Augstākās izglītības centra par izglītības pielīdzināšanu;
 • ja izglītība nav iegūta latviešu valodā un vērtējums nav norādīts CV, valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz ar drošu elektronisko parakstu.

Intervijas var tikt organizētas gan klātienē, gan attālināti.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search” un SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (Datu pārzinis). Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu:  anna.litvina@fontes.lv   (ja vēlaties, lai SIA “Fontes Executive Search” pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai uz e-pastu: vlrss@ldz.lv (ja vēlaties, lai SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" pārtrauc Jūsu datu apstrādi).