Latest news

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padome izsludina atklātu konkursu uz valdes locekļa amatu komercdarbības jomā

Latviešu

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” ir VAS "Latvijas dzelzceļš" piederoša kapitālsabiedrība, kas nodrošina dzelzceļa ritošā sastāva remontu, modernizāciju, apkopi un ekipēšanu, maģistrālo kravas un manevru lokomotīvju nomu, kā arī nodarbojas ar degvielas uzglabāšanu un tās realizāciju dzelzceļa pārvadātājiem un citiem klientiem, tostarp, nodrošina nesagraujošās kontroles laboratorijas pakalpojumus.Uzņēmuma stratēģiskais mērķis ir sniegt ekonomiski efektīvus dzelzceļa ritošā sastāva remonta un apkopes pakalpojumus, veicinot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras efektīvu izmantošanu. Vairāk informācijas mājaslapā: https://rss.ldz.lv.

LDZ ritošā sastāva serviss valdes locekļa amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās un atbilstības prasības:

 • Atbilstība ”Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31.panta ceturtās daļas prasībām.
 • Valdes locekļa amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss, noteiktie ierobežojumi un atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” prasībām.
 • Nevainojama reputācija.
 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, sociālajās zinātnēs, inženierzinātnēs vai citās pielīdzināmās jomās.
 • Ne mazāk kā 3 (trīs) gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (pēdējo 10 gadu laikā) vidējas vai lielas kapitālsabiedrības (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē) valdes locekļa vai citā pielīdzināmā amatā – uzņēmuma vadītāja vai vadošajā amatā, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadītājam, vēlams transporta un / vai loģistikas jomā, pieredze kapitālsabiedrības darbības pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā, klientu attiecību stratēģiju veidošanā. Pieredze valdes locekļa amatā ir būtiska priekšrocība.
 • Valsts valodas prasmes C1 līmenis, angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenis un krievu valodas zināšanas vismaz B2 līmenis.

Valdes locekļa amata kandidātiem vērtējamās zināšanas, kompetences un profesionālā pieredze:

 • Zināšanas un izpratne par kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, regulējošajiem normatīviem aktiem, korporatīvās pārvaldības principiem, risku vadību un iekšējās kontroles sistēmas vadību.
 • Zināšanas un izpratne par SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” komercdarbības jomu.
 • Pierādāma iepriekšēja pieredze stratēģiskās plānošanas, biznesa plāna izstrādes, koriģēšanas un plāna izpildes kontrolē komercdarbības jomā, vadības lēmumu pieņemšanā un pārmaiņu vadībā, jaunu inovatīvu projektu izstrādē, izvērtēšanā un ieviešanā.
 • Sadarbības pieredze uzņēmuma pārstāvībā ar citiem uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs,  organizācijām, valsts iestādēm un institūcijām, sociālā dialoga prasmes un pieredze darbā ar arodbiedrībām.
 • Spēja noteikt mērķus un plānot darbu, izpratne par tehnoloģijām un to pielietošanas efektivitāti, prasme pielietot IT sistēmas.
 • Pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.
 • Orientācija uz rezultātu sasniegšanu.
 • Lēmumu pieņemšana un atbildība.
 • Stratēģiskais redzējums.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2021.gada 16.augustam (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus (atbilstoši norādītajām prasībām) ar norādi: “Pieteikums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: vlrss@ldz.lv

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus: 

 1. Dzīves gājuma un darba pieredzes (pievienotā CV forma) aprakstu, kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija.
 2. Motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amatam, pieredze atbilstoši amata profilam komercdarbības jomā.
 3. Apliecinājumu saskaņā ar “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31.panta ceturtās daļas un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas  prasībām atbilstoši pievienotai apliecinājuma formai.
 4. Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz ar e-drošu parakstu vai ar fizisku parakstu skenētā veidā. 

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību, intervijas notiks attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām klātienē kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija. 

Kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai, nominācijas komisija lūgs piecu dienu laikā iesniegt redzējumu par SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai prezentācijas formā (līdz 15 minūtēm).

Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Valdes locekļa mēneša atlīdzība (bruto): 5 781 EUR  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija – SIA "Human Source" (reģistrācijas numurs: 40103991769, juridiskā adrese: Kalpaka bulvāris 11 - 10, Rīga, LV-1010, Latvija) un SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" (reģistrācijas numurs: 40003788351, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija).

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu info@humansource.lv, ja vēlaties, lai SIA "Human Source" pārtrauc Jūsu datu apstrādi vai uz e-pastu: ldz_rss@ldz.lv, ja vēlaties, lai SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

Papildu informācija par personas datu apstrādi ir pieejama šeit: SIA “Human Source” https://humansource.lv/privatuma-politika/, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” https://rss.ldz.lv

CV forma.docx docx 25kb
Kandidātu apliecinājums.docx docx 14kb