Latest news

Informācija par atklātu konkursu uz SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomes locekļu amata vietām

Latviešu

 

Informācija par atklātu konkursu uz SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomes locekļu amata vietām

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”  ir VAS "Latvijas dzelzceļš" 100% piederoša kapitālsabiedrība, kas veic dzelzceļa ritošā sastāva remontu, modernizāciju, apkopi un ekipēšanu, maģistrālo kravas un manevru lokomotīvju nomu, kā arī nodarbojas ar degvielas uzglabāšanu un tās realizāciju dzelzceļa pārvadātājiem un citiem klientiem, tostarp nodrošina ķīmiski tehniskās un mērījumu laboratorijas pakalpojumus. Vairāk informācijas mājaslapā: https://rss.ldz.lv/ .

 

Padomes locekļu amatu (2 amatu profili) kompetences jomas ir:

1) inženiertehniskā un klientu attiecību pārvaldības joma (neatkarīgais padomes loceklis) ;

2) finanšu un risku vadība(atkarīgais padomes loceklis).

RSS padomes locekļu amatiem kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1. atbilstība “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31. panta ceturtās daļas prasībām un neatkarīgo padomes locekļa amatiem papildus piemērojama obligāta atbilstība “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 31. panta sestās daļas prasībām;
 2. valsts valodas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei un krievu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 3. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (finansēs/ekonomikā, tiesību zinātnē, vadības zinātnē, biznesa vadībā, transportā/loģistikā, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā);
 4. nevainojama reputācija;
 5. darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā atbilst norādītajām prasībām - vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības (no tiem vismaz divu gadu nepārtraukta pieredze vienā uzņēmumā) valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams -starptautiskā uzņēmumā;
 6. kandidāts, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā.

RSS padomes locekļu pretendentiem tiek izvirzītas šādas profesionālās pieredzes un  zināšanu prasības:

1. Padomes loceklis ar kompetenci inženiertehniskajā un klientu attiecību pārvaldības jomā (amata profils Nr.1):

 • profesionālās pieredzes laikā ir vismaz piecu gadu darba pieredze vadošā amatā inženiertehniskās jomas saistīto jautājumu risināšanā;
 • zināšanas un izpratne veiksmīgā klientu attiecību vadībā un ilgtermiņa biznesa attiecību veidošanā;
 • zināšanas un izpratne par transporta/loģistikas jomas izaicinājumiem, tai skaitā arī dzelzceļa darbībā;
 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, normatīvo aktu izstrādi, pielietošanu un interpretāciju transporta/loģistikas nozarē.

2. Padomes loceklis ar kompetenci finanšu un risku vadības jomā (amata profils Nr.2):

 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze valdes locekļa vai padomes locekļa amatā, pārraugot vai vadot finanšu un risku vadības jomu;
 • pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā stratēģijas izstrādē un īstenošanā;
 • zināšanas un izpratne par budžeta izstrādes un plānošanas procesa organizēšanu;
 • zināšanas un izpratne par risku vadības un iekšējās kontroles sistēmām, un integrētām pārvaldības sistēmām;
 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi.

RSS padomes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas kompetences:

·orientācija uz rezultātu sasniegšanu, attīstību un stratēģiskais redzējums;

·spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu;

·spēja pieņemt lēmumus īsā laika posmā paaugstināta riska apstākļos un uzņemties atbildību;

·pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli.  

Informējam, ka SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" padomes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai piesaistīta personāla atlases kompānija – SIA “Eiro Personāls”.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2021. gada 01. oktobrim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi “Pieteikums SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" _____________jomas padomes locekļa amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: plrss@ldz.lv 

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 1. Dzīves gājuma un darba pieredzes (Curriculum Vitae) aprakstu, kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām       

(https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?do... ) un kontaktinformācija;

 1. Motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" padomes locekļa amatam pieredze atbilstoši amata profilam, uz kuru pretendējat);
 2. Izglītību apstiprinošu dokumentu kopiju/-as;
 3. Neatkarīgā padomes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (sagatavotajā apliecinājuma formā: elektroniski parakstītu vai parakstītu rakstveidā un ieskenētu speciāli sagatavotu apliecinājuma formu)

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz ar e-drošu parakstu vai ar fizisku parakstu skenētā veidā.

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas notiks attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām klātienē kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija.

Padomes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Padomes locekļa(-les) mēneša atlīdzība (bruto): 2249 EUR.

Tālrunis uzziņām par konkursu: 26435889 (Eiro Personāls vadītāja, padomes atlases projekta vadītāja Evita Mackeviča).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka, piesakoties padomes locekļu vakancēm, Jūs sniedzat atļauju personas datu apstrādei un tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija SIA “Eiro Personāls” (Datu pārzinis).

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot uz eiropersonals@eiropersonals.lv .Informācija par atklātu konkursu uz SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomes locekļu amata vietām.

CVTemplate_LDZ_RSS_padome.docx docx 38kb